Przepisy o danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – czy powołanie ABI jest obligatoryjne?

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy możliwości wykorzystania poufnych danych jest o wiele więcej. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję ABI, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto kandydat musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – dla kadry kierowniczej

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalną listę danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. W czasie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe terminy, takie jak przetwarzanie danych osobowych, usuwanie danych osobowych, administrator systemów informatycznych (ASI), zdobywają aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, jak również uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz kursu dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte uprawnienia, a także dostęp do materiałów szkoleniowych i szablonów dokumentów.