Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Około osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach także i dzisiaj, dużo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brakuje gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w wielkim skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat nie jest równy – przeważająca ich część przeznaczona jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są w większości wypadków niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami obarczona jest tylko jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością ustaloną w umowie, na przykład co 30 dni, kwartał, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, iż w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient otrzymuje niewielki ułamek z funduszu, jaki do tej pory zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny nierzadko właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków uzbieranych dotychczas na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.